Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2016
ΤΟΜΟΣ 30 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Αγωγή Στοματικής Υγείας στο Σχολείο με Βιωματική Μάθηση
Αγγελοπούλου Μ., Καββαδία Κ.,Ουλής Κ.Ι.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγωγή στοματικής υγείας, βιωματική

Η βιωματική μάθηση αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο αγωγής υγείας που βασίζεται στην παροχή της γνώσης μέσα από την εμπειρία. Με τη μέθοδο αυτή οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρωτοβουλία και ενεργή συμμετοχή μέσω διερεύνησης των θεμάτων και τη λειτουργία τους σε ομάδες για την δημιουργία νέων βιωμάτων με στόχο τον κατο- πινότερο αναστοχασμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την μέ- θοδο αγωγής υγείας με τη βιωματική μάθηση και η παρουσίαση ενός τέτοιου σχολικά παρεχόμενου προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας με βιωματική μάθηση εφαρμόζεται στο σχολείο από τον εκπαιδευτικό. Αποτελείται από θεματικές ενότητες καθεμία από τις οποίες ξεκινά με καταιγισμό ιδεών σχετικά με το θέμα, στη συνέχεια συζήτηση σχετικά με τη στάση και τα συναισθήματα των μαθητών και ακολούθως κατανομή των παιδιών σε ομάδες εργασίας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα αναλαμβάνει διαφορετικά θέματα εργασίας και παρουσιάζει τα απο- τελέσματά της στους συμμαθητές τους μέσω ενός εναλλακτικού τρόπου παρουσίασης. Την παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση κατευθυνόμενη από το δάσκαλο, προκειμένου να ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και έτσι βιωματικά να αναγνωρίσουν τη σημασία της στοματικής υγείας. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος αγωγής υγείας με τη βιωματική μάθηση στην Ελλάδα υπήρ- ξαν ιδιαίτερα θετικά για τα παιδιά του γυμνασίου με βελτίωση στη στοματική υγιεινή, στην ουλίτιδα και μείωση στην τερηδόνα, 6 και 18 μήνες μετά την βιωματική. Στα παιδιά του δημοτικού βελτίωση παρουσιάστηκε στην στοματική υγιεινή 6 μήνες μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα του προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας στα σχολεία με τη βιωματική μά- θηση ήταν ενθαρρυντικά, ως εκ τούτου προτείνεται η περαιτέρω εφαρμογή τους στα σχολεία και η ένταξη τους ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr