Τελευταίο τεύχος

Νέο τεύχος περιοδικού Παιδοδοντία

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Παιδοδοντία.

2021
ΤΟΜΟΣ 35 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδοντιατρικές ανάγκες και οδοντιατρική αποκατάσταση υπό γενική αναισθησία σε μη συνεργάσιμα παιδιά
Κατσούλη Κωνσταντίνα, Λιάτση Κατερίνα, Αγουρόπουλος Ανδρέας, Γκιζάνη Σωτηρία

Λέξεις ευρετηρίου: γενική αναισθησία (ΓΑ), οδοντιατρικές ανάγκες (δείκτης DMFT/dmft), οδοντιατρική αποκατάσταση, υγιή παιδιά, παιδιά με ειδικές ανάγκες

Στην Παιδοδοντιατρική, η γενική αναισθησία (ΓΑ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φαρμακολογικό μέσο διαχείρισης της συμπεριφοράς στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν είναι δυνατή η συνεργασία με τον ασθενή είτε λόγω ηλικίας ( πολύ μικρά παιδιά) είτε σε παιδιά με ειδικές ανάγκες (σωματική αναπηρία, ψυχική διαταραχή, σοβαρό πρόβλημα γενικής υγείας κ.α.). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της ηλικίας, του φύλου, του ιατρικού ιστορικού, των οδοντιατρικών αναγκών και της οδοντιατρικής αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκε σε υγιή παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες, ασθενείς της Μεταπτυχιακής κλινικής της Παιδοδοντιατρικής, υπό συνθήκες ΓΑ στο νοσοκομείο Παίδων, «Αγία Σοφία», για μια περίοδο 9 ετών. Το δείγμα ήταν 117 παιδιά, 37.6% ήταν υγιείς και 62.4% παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την κατανομή φύλου μεταξύ υγιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες (p=0.54). Ο μέσος όρος ηλικίας των υγιών παιδιών (3.77έτη, SD: 1.10) ήταν σημαντικά μικρότερος σε σχέση με την ηλικία εκείνων με ειδικές ανάγκες (6.95 έτη, SD: 3.58) (p<0.001). Ο δείκτης DMFT είχε σημαντικά μεγαλύτερη τιμή στα παιδιά με ειδικές ανάγκες (p=0.001), ενώ ο δείκτης dmft είχε σημαντικά μεγαλύτερη τιμή στα υγιή παιδιά (p=0.002). Στους ειδικούς ασθενείς έγιναν στατιστικά σημαντικά περισσότερες εξαγωγές στα οπίσθια νεογιλά σε σχέση με τους υγιείς (p=0.035), ενώ στις υπόλοιπες εργασίες δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Συμπερασματικά, και οι δύο ομάδες είχαν μεγάλες οδοντιατρικές ανάγκες και δέχτηκαν εκτεταμένες οδοντιατρικές αποκαταστάσεις, με τους ειδικούς ασθενείς να υποβάλλονται σε πιο επεμβατική θεραπεία σε σχέση με τους υγιείς. Ο μεγάλος αριθμός των οδοντιατρικών αναγκών και των θεραπευτικών αποκαταστάσεων που καταγράφηκαν στην μελέτη υποδεικνύει την ανάγκη αφενός ύπαρξης προγραμμάτων πρώιμης πρόληψης για υγιή παιδιά και για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αφ’ ετέρου την έγκαιρη δευτεροβάθμια οδοντιατρική φροντίδα υπό συνθήκες ΓΑ, όταν αυτή χρειάζεται για την πρόληψη εκτεταμένων οδοντιατρικών αναγκών και ως εκ τούτου και αποκαταστάσεων.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Παρουσίαση περιστατικού κοριτσιού 4 χρονών με χαρακτηριστικά ακολουθίας Pierre Robin
Τσιλιγιάννη Αθανασία, Κατέχη Βικτώρια, Ταγκαλάκη Αικατερίνη, Νασίκα Μαρία, Αγουρόπουλος Ανδρέας, Γκιζάνη Σωτηρία

Λέξεις ευρετηρίου: Pierre Robin ακολουθία, σύνδρομο, αγενεσία

Η Pierre Robin ακολουθία (PRα) είναι μια σπάνια συγγενής κρανιοπροσωπική ανωμαλία που εμφανίζεται κατά την γέννηση. Μπορεί να εμφανίζεται μόνη της ή μέρος κάποιου συνδρόμου. Οι εκδηλώσεις της από το στοματογναθικό σύστημα είναι μικρογναθία της κάτω γνάθου, γλωσσόπτωση, συχνά υπερωιοσχιστία, ορθοδοντικές ανωμαλίες, αγενεσία στην μόνιμη οδοντοφυΐα και ταυροδοντισμός. Σκοπός αυτής της εργασίας, είναι η περιγραφή της οδοντιατρικής θεραπείας ενός σπάνιου περιστατικού, με στοιχεία PRα, το οποίο προσήλθε στην Μεταπτυχιακή Κλινική Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με τους γονείς να αναφέρουν έντονη ευαισθησία σε κρύα ερεθίσματα. Η κλινική και ακτινογραφική εξέταση έδειξε πολλαπλές, εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες, υποπλασία στα οπίσθια δόντια και μικρή διάνοιξη στόματος. Το σχέδιο θεραπείας περιελάμβανε ένα εντατικό προληπτικό πρόγραμμα με συχνές επανεξετάσεις κάθε τέσσερις μήνες και αποκατάσταση των τερηδονικών βλαβών. Η μικρή διάνοιξη στόματος οδήγησε σε εναλλακτικό σχέδιο θεραπείας (αποκαταστάσεις με υαλοϊονομερή κονία). Συμπερασματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού μπορεί να χρειαστεί η εφαρμογή εναλλακτικών σχεδίων θεραπείας και η αναγκαιότητα επανεκτίμησης από άλλες ειδικότητες για να έχουμε επιτυχή συνολική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Διαχείριση ασθενών με μαστοκυττάρωση και δερματογραφία όσον αφορά τη χορήγηση τοπικού αναισθητικού: Παρουσίαση περιστατικών.
Καρασερίδης Κωνσταντινος , Ζυγούρα Ιωάννα , Τσιάντου Δήμητρα

Λέξεις ευρετηρίου: μαστοκυττάρωση, δερματογραφία, τοπική αναισθησία, αλλεργική αντίδραση

Η αληθής αλλεργική αντίδραση στα οδοντιατρικά τοπικά αναισθητικά είναι σπάνια. Ωστόσο, υπάρχουν ιατρικές καταστάσεις, όπως η μαστοκυττάρωση και η δερματογραφία, όπου εμφανίζεται αλλεργική αντίδραση στα αναισθητικά διαλύματα. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται προετοιμασία του ασθενούς, συνηθέστερα με χορήγηση αντιισταμινικών φαρμάκων, πριν και μετά τη θεραπεία. Τρία περιστατικά ασθενών με μαστοκυττάρωση και δερματογραφία παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. 1) Κορίτσι 8 ετών, με διάγνωση μαστοκυττάρωσης, παραπέμφθηκε σε αλλεργιολόγο για αξιολόγηση και αλλεργικά τεστ. Δεν προτάθηκε κάποια ειδική προετοιμασία ή σκεύασμα αναισθητικού. 2) Σε αγόρι 5 ετών, με διάγνωση μαστοκυττάρωσης, κατόπιν επικοινωνίας με τον παιδοδερματολόγο, χορηγήθηκαν αντιισταμινικά σκευάσματα πριν και μετά την χορήγηση τοπικής αναισθησίας. 3) Αγόρι 11 ετών με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό εμφάνισε 14 ώρες μετά από τοπική αναισθησία, οίδημα στην περιοχή της παρειάς. Παραπέμφθηκε σε αλλεργιολόγο, διαγνώσθηκε με δερματογραφία και προτάθηκε, μετά από διενέργεια αλλεργικών τεστ στα σκευάσματα λιδοκαΐνης και μεπιβακαΐνης, σκεύασμα μεπιβακαΐνης και αντιισταμινική θεραπεία πριν από τη χορήγηση οδοντιατρικής αναισθησίας. Αν και οι καταστάσεις αυτές είναι γνωστό ότι εμφανίζονται σπάνια και περιορίζονται στο δέρμα, ο οδοντίατρος οφείλει να γνωρίζει την πιθανότητα συστεμικών επιπλοκών. Η έγκαιρη διάγνωση, η συνεργασία με αλλεργιολόγο και η σωστή προετοιμασία και αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών είναι καθοριστικής σημασίας, για την αποφυγή σημαντικών επιπτώσεων στην υγεία του ασθενούς.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr