Γενικά

Οδηγίες προς Συγγραφείς

Το περιοδικό ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας και έχει στόχο τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση των Παιδοδοντιάτρων και Οδοντιάτρων και την προώθηση της Παιδοδοντιατρικής στον Ελληνικό χώρο.

Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού δημοσιεύονται:

α. Ειδικά θέματα:

Άρθρα σε μορφή ανασκόπησης, που αφορούν επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα και που γράφονται με προτροπή της Συντακτικής Επιτροπής από συναδέλφους με ειδικές και σε βάθος γνώσεις του θέματος.

β. Επιστημονικά άρθρα: 

Τα άρθρα μπορεί να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. ανασκοπήσεις 
 2. ερευνητικές εργασίες (πειραματικές μελέτες, κλινικές μελέτες, εργαστηριακές μελέτες, επιδημιολογικές μελέτες, κλινικοστατιστικές μελέτες, κλινικοπαθολογικές μελέτες)
 3. ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
 4. πρακτικά θέματα
 5. επαγγελματικά θέματα επιστημονικά τεκμηριωμένα.

γ. Γράμματα προς τη Συντακτική Επιτροπή: 

Τα γράμματα αυτά δημοσιεύονται μετά από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής και αφορούν:

 1. κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα
 2. συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με επιστημονικά θέματα. Απαντήσεις θα δίνονται από τη στήλη της αλληλογραφίας.

δ. Σύντομες πρωτότυπες δημοσιεύσεις: 

Αφορούν πρωτότυπες εργασίες ή ευρήματα, δεν έχουν έκταση μεγαλύτερη από 2.000 λέξεις και δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό μετά από αξιολόγηση της Συντακτικής Επιτροπής.

 ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ:

Οι ανασκοπήσεις δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 9.500 λέξεις. . Οι ερευνητικές εργασίες και τα πρακτικά θέματα δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 λέξεις. Τα άρθρα που αφορούν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις ενώ τα επαγγελματικά θέματα θα πρέπει να περιορίζονται στις 5.000 λέξεις. Η βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι επίκαιρη και να έχει άμεση σχέση με το διαπραγματευόμενο θέμα. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένα στη νεοελληνική δημοτική, με μονοτονικό σύστημα. Ο διορθωτής του περιοδικού έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει γλωσσικά το κείμενο, χωρίς όμως να αλλοιώσει το ύφος του συγγραφέα.
Οι εργασίες πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  paidodontia@gmail.com και να είναι μορφοποιημένες σε διπλό διάστημα, με περιθώριο και από τις δύο πλευρές όπου το κείμενο θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένο σε πρόγραμμα Word με χαρακτήρες 12στιγμών.

Σε ιδιαίτερη σελίδα αρχίζουν οι εξής ενότητες: η σελίδα τίτλου, η περίληψη και οι λέξεις ευρετηρίου, η περίληψη και οι λέξεις ευρετηρίου στην αγγλική,  το κείμενο της εργασίας , οι βιβλιογραφικές παραπομπές, οι λεζάντες, οι πίνακες και οι εικόνες. Όλες οι σελίδες αριθμούνται με την ανωτέρω σειρά.

ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ

Περιλαμβάνει:

 1. τον τίτλο της εργασίας,
 2. το όνομα και τον τίτλο του (των) συγγραφέα (ων),
 3. το ίδρυμα απ' όπου προέρχεται η εργασία,
 4. το αν η εργασία έχει ανακοινωθεί σε κάποιο συνέδριο και ποιο,
 5. το όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα για την αλληλογραφία,
 6. το χαρακτηρισμό της εργασίας (βάση του 2 ή 4)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ (INDEXWORDS)

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση μέχρι 300 λέξεις. Στις ερευνητικές εργασίες η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό της εργασίας, το υλικό, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι λέξεις ευρετηρίου θα παρατίθενται μετά την περίληψη και θα πρέπει να είναι 3-10 μεμονωμένοι όροι ή μικρές φράσεις. Οι λέξεις αυτές θα πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που αναφέρονται στους όρους λεξικογράφησης που αναφέρονται στο IndexMedicus και DentalIndex.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων και τον τίτλο της εργασίας. Στις ανασκοπήσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται στοιχεία για όλα τα κεφάλαια που περιλαμβάνουν και τα συμπεράσματα. Στις ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός, τα υλικά και η μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Η έκταση των περιλήψεων θα πρέπει να είναι 300 περίπου λέξεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 1. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, όπως και στους πίνακες και στις εικόνες με τις λεζάντες τους, προσδιορίζονται με αραβικούς αριθμούς που τοποθετούνται πάνω δεξιά σε δείκτες, σύμφωνα με το σύστημα Vancouver. Τελείες ή κόμματα σημειώνονται μετά τους δείκτες που αναφέρουν τη βιβλιογραφική παραπομπή. Η αρίθμηση των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται κατ' αύξοντα αριθμό και με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.
 2. Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο καταχωρούνται στο βιβλιογραφικό κατάλογο που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα μετά το κείμενο. Πριν από κάθε βιβλιογραφική παραπομπή στον κατάλογο, προηγείται ο αντίστοιχος αριθμός που σημειώθηκε στο κείμενο και στον οποίο αντιστοιχεί η βιβλιογραφία.
 3. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο προηγούνται τα ονόματα των συγγραφέων (μετά το επώνυμο και το όνομα-χωρίς τελείες-ακολουθεί κόμμα και το επώνυμο του επόμενου συγγραφέα κ.ο.κ), ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, το περιοδικό σε συντομογραφία, το έτος, ο τόμος τους περιοδικού, άνω και κάτω τελείες και οι σελίδες του άρθρου (πρώτη, παύλα και τελευταία). Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με το PubMEd. Για τις συντμήσεις των ελληνικών περιοδικών υπάρχει σχετικός κατάλογος του ΙΑΤΡΟΤΕΚ
 4. Πρέπει να αποφεύγεται γενικά η χρησιμοποίηση περιλήψεων (abstracts) ως βιβλιογραφική παραπομπή, όπως επίσης "αδημοσίευτες παρατηρήσεις" και "προσωπικές επικοινωνίες".
 5. Εργασίες που έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση, αλλά δε δημοσιεύτηκαν ακόμη, μπορούν να αναφερθούν στη βιβλιογραφία. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται το περιοδικό και η φράση "υπό δημοσίευση" σε παρένθεση.

Παράδειγμα του ορθού τρόπου γραφής των βιβλιογραφιών δίνεται παρακάτω:

Περιοδικά: Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων όλων των συγγραφέων μέχρι έξη (όταν είναι περισσότερα ακολουθεί ένδειξη "etal.", στα ελληνικά άρθρα γράφουμε "και συν."), ο τίτλος της εργασίας, η συντομογραφία του περιοδικού, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. Π.χ. Rueggeberg FA, Hashinger DT, Fairhurst CW. Calibration of contemporary dental resin composites. DentMater 1990;6:241-9.

Βιβλία και άλλες μονογραφίες: Αναφέρονται με τη σειρά τα επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος του βιβλίου, ο αριθμός έκδοσης, η πόλη έκδοσης. Ακολουθεί ο εκδότης, το έτος (άνω-κάτω τελεία) κι η σελίδα. Π.χ. Ryge GM: Dental Dorrosion. 2nd ed. New York Harper and Row. 1985: 204.

Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο ενός βιβλίου που έχει γραφεί από άλλο συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής: Troutman K.C., Full C.A., Bystrom E.B.: Developmental disabilities: considerations in dental management. In Pediatric Dentistry, Scientific foundations and clinical practice. Barber T.K., Troutman K.C., Wei S.H.Y. (Eds), The CV Mosby, Co, St. Louis, 1982, pp. 833-854. 

Ιστοσελίδες: http://www.iadt-dentaltrauma.org/web, όπως εμφανίζεται την ..... (ημερομηνία αναζήτησης)

ΠΙΝΑΚΕΣ:  

Δακτυλογραφούνται σε ξεχωριστή σελίδα που περιλαμβάνει και τη λεζάντα. Η λεζάντα πρέπει να είναι σύντομη και κατατοπιστική. Αριθμούνται με αραβικούς αριθμού που αναφέρονται στο κείμενο. Οι επεξηγήσεις των συντομογραφιών, καθώς και άλλες διευκρινίσεις γίνονται στο τέλος του πίνακα.

ΕΙΚΟΝΕΣ:

Τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι εικόνες πρέπει να στέλνονται φηφιακά.  Οι εικόνες πρέπει να έχουν σαρωθεί σε ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi, να έχουν την μορφή αρχείων jpg, και να είναι έχουν αριθμό αντίστοιχο με εκείνο που εμφανίζονται στο κείμενου. Οι λεζάντες τους θα πρέπει να βρίσκονται στο τέλος του κειμένου της εργασίας με αριθμούς που αντιστοιχούν σε εκείνο των εικόνων.

ΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Οι υπό δημοσίευση εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από ενυπόγραφη βεβαίωση των συγγραφέων, που θα αποστέλεται ψηφιακά, ότι η εργασία δεν έχει κατατεθεί σε άλλο επιστημονικό περιοδικό και ότι δεν περιλαμβάνει αυτούσια τμήματα άλλων επιστημονικών δημοσιεύσεων χωρίς βιβλιογραφική αναφορά σε αυτές. 
 2. Τα άρθρα που δεν είναι γραμμένα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες θα επιστρέφονται. Η κρίση των εργασιών γίνεται από δύο κριτές που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Σύνταξης, ενώ ο τελικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή σύνταξης, η οποία παίρνει την τελική απόφαση για τη δημοσίευση του άρθρου. 
 3. Η κρίση εργασιών γίνεται από δύο κριτές που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Σύνταξης. Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις ή να απορρίπτει τα άρθρα που δεν είναι γραμμένα σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς.
 4. Οι συγγραφείς έχουν την υποχρέωση μιας τυπογραφικής διόρθωσης μέσα σε 15 ημέρες από την αποστολή του δοκιμίου. Μετά τη στοιχειοθέτηση δε γίνονται δεκτές μεταβολές του κειμένου.
 5. Τα δημοσιευμένα άρθρα, εικόνες και διαγράμματα αποτελούν ιδιοκτησία του περιοδικού. Για την αναδημοσίευσή τους είναι απαραίτητη η άδεια της Συντακτικής Επιτροπής και του συγγραφέα.

 

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr